Användarreglerna

Välkommen att bli biblioteksanvändare!

KYYTI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER

Från och med 1.9.2019

Användarreglerna gäller de allmänna biblioteken i Kouvola, Kotka, Fredrikshamn, Itis, Pyttis, Miehikkälä och Vederlax. Kommunens rätt att utfärda användarregler grundar sig på lagen om allmänna bibliotek 1492/2016. När du använder biblioteket, får ett bibliotekskort eller samtycker till att bli ansvarsperson, förbinder du dig att följa dessa användarregler och de ändringar som görs i dem. När du blir registrerad som kund i bibliotekssystemet utgörs ett avtal mellan kommunen och dig. Själva registreringen är kommunens kopia av avtalet medan kundens kopia är bibliotekskortet

Bibliotekets lokaliteter, material och tjänster kan användas av alla.

Bibliotekskort

Kyyti-biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem till vilket kunden har ett enda bibliotekskort. Bibliotekskortet och en pinkod får du genom att förete ett giltigt identitetsbevis försett med foto och personbeteckning och genom att uppge din adress i Finland. Pinkoden behöver du då du lånar via en automat, för att reservera material och förnya ditt lån i nätbiblioteket samt för att logga in i meröppna biblioteken eller på elektroniska tjänster som biblioteken erbjuder sina kunder.

Om kunden inte har en finländsk personbeteckning, är bibliotekskortet giltigt ett år i sänder.

Barn under 15 år får ett bibliotekskort genom vårdnadshavarens eller en annan myndig ansvarig persons skriftliga samtycke. Daghem, skolor och andra inrättningar och samfund beviljas ett kollektivt lånekort. Kortet ska ha en ansvarsperson som ser till att kortet används på ett ändamålsenligt sätt.

Genom sin underskrift på bibliotekskortet förbinder sig kunden att följa användarreglerna. Bibliotekskortet är personligt och ska alltid uppvisas vid lån av material och vid behov också när andra bibliotekstjänster används. Kunden är ansvarig för det material som lånas med bibliotekskortet och för att förnya och returnera lånen. Vårdnadshavaren eller ansvarspersonen är ansvarig för de lån som görs av barn och unga under 15 år.

Kom ihåg att informera biblioteket om ditt namn eller dina kontaktuppgifter ändras. Ta genast kontakt med biblioteket om du tappat ditt kort. Kortets ägare eller ansvarspersonen är ansvarig för det material som lånats före anmälan om försvinnande. Ett bibliotekskort som anmälts försvunnet tas ur bruk.

Utlåning, reservering, återlämning och lånetiden

Beroende på materialet är lånetiden 28, 14 eller 7 dagar. Lånetiden upphör på förfallodagen vid bibliotekets stängningstid och i nätbiblioteket när dygnet växlar om. Materialet kan återlämnas till vilket Kyyti-bibliotek som helst. Om så önskas, får man ett kvitto.

Om biblioteket har en returlucka, anses det inlämnade materialet vara återlämnat först när biblioteket nästa gång har öppet. Förseningsavgifterna ökar vanligtvis ända tills återlämningen har registrerats.

En låntagare kan samtidigt ha högst 100 lån och 100 reserveringar samtidigt. Begränsningar beroende på materialet gäller för DVD- och Blu-ray -skivor (10 lån) och konsolspel (5 lån). Även biblioteksspecifika begränsningar kan förekomma.

Vid utlåning av videoinspelningar och konsolspel iakttas åldersgränserna.

Lånet kan förnyas fem gånger om materialet inte har reserverats eller om de förfallna avgifterna inte överstiger den summa som biblioteket fastställt. Du kan förnya ett lån på biblioteket, per telefon eller via nätbiblioteket.

Material som inte finns i Kyyti-biblioteken kan beställas som fjärrlån från andra bibliotek.

Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som det utlånade eller använda materialet orsakat kunden.

Avgiftsfria bibliotekstjänster

Med stöd av lagen är följande bibliotekstjänster avgiftsfria:

  • användning, lån och reservering av bibliotekets material samt
  • handledning och rådgivning för bibliotekets användare (informationstjänst).

Avgifter

I varje kommun besluter nämnden eller en behörig tjänsteinnehavare om avgifter som hänför sig till bibliotekets tjänster. Meningsskiljaktigheter som gäller låneförhållande och betalningsskyldigheter behandlas i tingsrätten.

För material som återlämnas eller förnyas efter förfallodagen uppbärs en förseningsavgift plus de kostnader som uppkommer av påminnelser och indrivningsåtgärder. En förseningsavgift uppbärs också om förnyandet av lånen inte lyckats via nätbiblioteket eller påminnelsen om förfallodagen inte kommit fram på grund av ett driftavbrott eller någon annan teknisk störning.

För material för barn och ungdomar uppbärs ingen förseningsavgift. Kunden måste dock betala för kostnader som uppkommit med anledning av påminnelser och indrivning.

För reserveringar som inte hämtas uppbärs en avgift, med undantag för barn- och ungdomsmaterial.

Övriga avgifter som uppbärs av biblioteken på basis av varje enskild kommuns beslut är t.ex.:

  • förnyande av bibliotekskortet
  • fjärrlån
  • fotokopior och utskrifter

En del av bibliotekens mötes- och utställningsrum är avgiftsbelagda. Hyran för rummen finns i varje enskild kommuns serviceprislista.

Biblioteksanvändarens skyldigheter

Biblioteket är en allmän plats och därför tillämpas ordningslagen (612/2003) på störande av bibliotekets verksamhet och äventyrande av säkerheten. Den som använder ett bibliotek får inte uppträda störande mot bibliotekets andra användare eller dess personal, eller minska trivseln eller tryggheten i biblioteket genom att t.ex. föra oväsen eller använda hotande eller aggressivt kroppsspråk.

Biblioteksanvändaren ska använda bibliotekets material och annan egendom på ett varsamt sätt. Biblioteket tillämpar reglerna i skadeståndslagen (412/1974) i situationer då en biblioteksanvändare skadar bibliotekets personal, material eller egendom.

Förlorat eller skadat material ska ersättas med motsvarande material eller låntagaren kan alternativt betala det pris som biblioteket fastställer. En videoinspelning, DVD- och Blu-ray -skiva kan inte på grund av upphovsrättsavgifterna ersättas med motsvarande inspelning. Det ersatta materialet förblir i kundens ägo, biblioteket återlöser det inte.

Indragen lånerätt

Obetalda avgifter ackumulerar kundens skuld. En skuld som överstiger 10 euro leder till att lånerätten automatiskt indras. Kunden får tillbaka sin lånerätt när han eller hon returnerar det försenade materialet och betalar sin skuld.

Indragen användarrätt

Kommunen kan ge biblioteksanvändaren ett tillfälligt förbud att använda ett specifikt bibliotek om användaren upprepade gånger och väsentligt stör bibliotekets verksamhet, rubbar tryggheten eller skadar bibliotekets egendom. Indragningen varar högst 30 dagar. Innan användarrätten indras ges kunden en möjlighet att bli hörd och ett tjänstemannabeslut gällande användningsförbudet görs, till vilket kunden enligt kommunallagen (410/2015) kan begära rättelse.

Datasekretess

Biblioteket har rätt att registrera kundens personbeteckning (Datasekretessnämnden 56/1993). Personuppgifter behandlas endast för att biblioteket ska kunna erbjuda bibliotekstjänster. Kunden har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Dataskyddsbeskrivning och begäran om kontroll av registeruppgifter finns för påseende på Kyyti-bibliotekens nätsidor och på biblioteket.

Övrigt

Vid behov beslutar en enskild kommuns bibliotekschef om hur användarreglerna tillämpas.